تصویب اصلاحیه اولین قانون داراکم و پالایشگاه در هیات دولت


به گزارش مجلس سنا، اصلاحیه اساسنامه سرمایه گذاری دارا یک و پالایشگاه یکم مصوب 20 شهریور 1401 هیأت محترم وزیران به شرح زیر است:

1. تبدیل این وجوه به صندوق های سرمایه گذاری بخش

2. تغییر مدیریت مالی از مدیریت گاه به گاه به مدیریت فعال

3. اضافه ستون بازرگان برای مبالغ ذکر شده.

صندوق می تواند با استفاده از اصلاحات اساسنامه به شرح فوق، وضعیت مالی خود را با توجه به چشم انداز و صنعت مربوطه تغییر دهد و مدیر بازار صندوق به پایه صندوق به عنوان صندوق تبدیل شود. شخص حقوقی و برابر با مبلغ صندوق و کاهش فاصله NAV تا قیمت بازار مجاز به صدور می باشد بنابراین حذف دسته های سرمایه گذاری سرمایه گذاری ها اول و اصلاح است.

اجرای تغییرات فوق بدین صورت است که پس از اعلام این اصلاحات توسط هیات وزیران، باید رهبر بازار انتخاب و توسط سازمان تایید شود و سپس رهبر بازار تایید و تغییرات در قوانین توسط کنفرانس مالی