تحلیل آخرین تحرکات مقتدی صدر در عراق
در عین حال ناآرامی حامیان برنامه صدر در بغداد را جفا می نامند، چهار جنبه معرفی کاندیدای هیئت هماهنگی به مجلس، عدم ورود هیات مدیره و اخذ رای اعتماد وجود دارد. برای محمد السودانی، موافقت صدر و نامزد جدید و در نهایت شکست السودانی و سایر نامزدها و نتیجه تداوم نخست وزیری در دوره طولانی الکاظمی تا برگزاری انتخابات پارلمانی را می توان برای چشم انداز سیاسی عراق