تحقق پیش بینی سوم: مرگ "سایه"همان سالی که از کودکی منتظرش بود
او این خاطره را برای دکتر گفت. شفیعی کدکنی یک روز در ماشین و از اداره بهداشت در میدان آرژانتین تهران برگشت و استاد گفت: دو چیز برآورده شد (حرف بچه و خانواده) پس این سومی است و سال 94 می شود. درسته. سایه در پاسخ افزود: بله، اگر سبک رانندگی شما نبوت را باطل نمی کند!