تبریک علی دایی بمناسبت تحریک کردن 12 ماه ۱۴۰۱ + تصاویر حرکتی
علی دایی همراه خود تخلیه ویدیوی 12 ماه نو را تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افراد ایران آرزوی ارزان کرد.