تاریخچه ورود اتوبوس به تهران و ساخت ترمینال جنوب
حمل و نقل عمومی زمان خوبی در منطقه 16 است. منطقه 16 تهران تنها جایی است که خط زیرزمینی در تمام عرض آن عبور می کند. از طرفی اکثر مراکز باربری شهر درست کنار گوش ما ردیف شده اند، برای توجیه ادعای ابتدای این مقاله راه آهن و ترمینال جنوب را اضافه کنید.