تاثیر سفر بن سلمان به آنکارا بر آینده روابط ترکیه و عربستان
عربستان سعودی و ترکیه در حال بررسی چگونگی تقویت مشترک نفوذ منطقه ای و تقویت وجهه بین المللی خود به عنوان بازیگران تأثیرگذار و تأثیرگذار هستند. برای این منظور، آنکارا و ریاض سیاست خارجی، تقویت همکاری های منطقه ای خود و افزایش گزینه های میانجیگری و نظارتی خود را دنبال می کنند. چه ساخت محور ریاض-آنکارا یا یک سرمایه گذاری مشترک رویایی دست نیافتنی باشد، منطقه انعطاف پذیرتر خواهد شد.