بی بی سی با ایجاد عنوان مغز متفکر دروغ می گوید
شبکه خبری بی بی سی فارسی، این روزها و پایان اعتراضات خیابانی، برای زنده نگه داشتن فضای اعتراضات، فیلم های خبری از گذشته تولید می کند تا همچنان راه های ایران و آشوب و هرج و مرج را نشان دهد، این بار مانند رسانه های زرد مانند. آمادیوز. شروع کرد به صحبت کردن.