به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت، هیچ اطلاعی از کرونا در ایران وجود ندارد.
ما هنوز کادر آموزش دیده برای مقابله با بحران نداریم و با وجود توانمندی های خوب و تجربیات فراوان کشور در حوادث پس از دهه های گذشته در همه جا رخ داده است، هنوز سازمانی و مدیریتی نداریم. چارچوب در محل هزینه مدیریت مشکلات در کشور را نداریم