به پیشنهاد حدادال برای معرفی بی بی سی به جوانان مراجعه کنید
غلامعلی حداد عادل، رئیس دانشگاه زبان و ادبیات فارسی در کنگره ملی میرزا کوچچ خان جنگلی گفت: جوانان و نسل آینده باید بدانند که ایران کمترین دوام نیاورد. بچه های ما باید بدانند انگلیسی ها صد سال پیش در ایران چه کردند. جوانان بدانند که بی بی سی که امروز خود را دلسوز مردم ایران نشان می دهد، بلندگوی آن کشور استعمارگر است. منبع: مدل