بسته شدن برنامه "دکتر" / عذرخواهی "تلویزیون"
مدیر سیما: در رویداد امروز، ادعای عجیب و جاهلانه یکی از بازدیدکنندگان، جای تعجب و یادآوری این ادعای جاهلانه به جمعی از اساتید کشور است. متأسفانه علیرغم تجربه زیاد مجری، وی نتوانست مستقیماً به این ادعا پاسخ دهد و از مجری برنامه مستندات لازم را در مورد این اطلاعات بخواهد و نظرات نادرست مهمان را اصلاح کند.