برنج: محبوبیت هدف اصلی ایالت سیزدهم استرئیس جمهور محبوبیت را هدف اصلی دولت سیزدهم دانست و گفت: مردمی بودن و توجه به عدالت به عنوان پیام اصلی دولت باید به طور شفاف تبیین شود. جامعه باید بداند محبوبیت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر زمینه ها و زمینه های کاری به چه معناست.