بررسی علت مخالفت انقلاب با انتخابات مردم
رئیس اجرائیه گفت: من دوست ندارم این را در تلویزیون بخوانم. به نظر شما وقتی آقای خاتمی 20 میلیون رای آورد، عده ای عصبانی نیستند؟ طرد، قتل با دهان است! چهل میلیون نفر پای صندوق آمدند و رای دادند، باید بگویم رای شما اشتباه بود؟