بررسی شبکه امور دولت تهران و حضور رئیس مجلس
قالیباف صبح امروز در دیدار استاندار تهران با معاونین خود و رئیس شورای اسلامی شبکه استانی تهران از تدوین سیاست های مناسب و موثر برای حل این معضل توسط نهادهای مختلف گفت: سازه های. برنامه ها، پتانسیل بخش خصوصی آماده است و نیاز به استفاده دارد، در بسیاری از زمینه ها فرصت هایی وجود دارد که بتوانیم از آنها استفاده کنیم.