برای همیشه بس کن! / احمد زیدآبادیتمام خون هایی که در این سرزمین ریخته شده خون سیاوش است. احترام هم همینطور. در تاریخ خونین ما بسیاری از فرزندان ملت ما به خون خود تبدیل شده اند و مادران بسیاری از دنیا رفته اند. خون و خونریزی باید از فرهنگ این کشور حذف شود. برای همیشه بس کن!