بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد
وضعیت سیاسی عراق روندی را رقم زده است که به وضعیت ناامیدکننده ای ختم خواهد شد و ادامه این مسیر هزینه زیادی برای عراق خواهد داشت. با توجه به شرایط موجود و ارائه طرح‌های بدیع برای خروج از بن‌بست فعلی، بررسی‌هایی از جمله لزوم راه‌حل سیاسی بدون اردوگاه خیابانی، نحوه چارچوب هماهنگی مبتنی بر گفت‌وگو، احترام به قانون اساسی و وفاداری به آن و … بی طرفی جریان های سیاسی سنی و کرد.