ببینید روشنفکران غربی با مترو مخالفت کردند، آخوندها رای مثبت دادند
راه اندازی مترو در دهه 60 خصمانه بود. محسن هاشمی; مدیرعامل سابق مترو به خبرآنلاین گفت: افرادی که در آن روزها دغدغه داشتند مخالف ساخت مترو بودند. وی با ذکر خاطره ای از آیت الله هاشمی که در دفاع از مترو جان خود را از دست داد، یادآور شد: اگرچه برخی از روشنفکران غربی مخالفت کردند، اما آخوندها حاضر بودند راه را برای سقوط بسازند. منبع: خبرآنلاین