ببینید آیا میلاد حاتمی به اعدام محکوم می شود؟
ستایشی سخنگوی دادگاه گفت: 22 فقره اتهام برای میلاد حاتمی وجود دارد. پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور احضاریه به شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه فرستاده شد و فرد مورد نظر به اتهام فساد در کشور، پولشویی و اخلال در امور مالی دستگیر شد. نظام و شخص دیگری به اتهام فساد در کشور، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی.