با قانون حجاب در ایران چه کنیم؟ سه راه در پیش است…
قانون در لباسی تنظیم شده است که جامعه را پوشش می دهد. تمام لباس ها باید متناسب با بدن فرد پوشنده باشد، یعنی نه خیلی گشاد و نه خیلی تنگ. لباس های گشاد می افتد و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر برنامه “الف” از نظر اکثر افراد جامعه قابل قبول و عادی است، اما به هر حال قانونی وجود دارد که می گوید ممنوع و غیرقانونی است، به دلیل قانون آسیب جسمی آن جامعه وجود دارد. .