باقری: ما ثابت نخواهیم ماند و به هر حال به دنبال منافع خود خواهیم بود
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: در شرایط اروپا حتی اگر توافق بلندمدت با ایران و تنها به دلیل قدرت آمریکا باشد، بر اساس نیازهای آمریکا برای منافع آمریکا بهتر است. مردم خود و کاهش روابط اقتصادی آنها. و ایران، ایران بیکار نخواهد ماند و هر چه باشد به دنبال منافع خود خواهد بود.