بازگشت آموزش و پرورش «بندر» به لیست آموزش همگانی هلال احمر پس از سه سال وقفهعلاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه آموزش آنلاین هلال احمر (خادیم) چهار دوره کمک های اولیه شامل کمک های اولیه، مدیریت خون و اورژانس، ریکاوری و گرما و خود سامانه را پس از گذراندن تست ها بگذرانند. ، گواهی ارائه الکترونیکی دوره ها را بگیرید سپس در دوره های حضوری کمک های اولیه و واکسیناسیون ثبت نام کنید شعب هلال احمر را ببینید.