بازار سهام انتظار افزایش فروش در هفته پایانی شهریور را دارد
در این هفته بازار سهام یک معامله خنثی تلقی می شود زیرا عملکرد موضوعات مهمی مانند بازگشت آمریکا به برجام و نگاه کلی به اقتصاد مشخص نیست.تحلیلگران بازار منتظر 6- هستند. گزارش ماه پایان شهریور به معامله با ریسک کمتر البته باید مشکل تسویه حل شود وی اعداد معاملات را در بحران بازار عنوان کرد تا پایان شهریور بازار قدرت خرید بیشتری خواهد داشت.