این یک رکورد افزایش ماهانه در دولت مرکزی بود


به گزارش تجارت نیوز، بر اساس آخرین گزارش سازمان سرشماری کشور، در مرداد ماه، بیشترین افزایش ماهانه تعداد مسکن در کشور مربوط به استان مرکزی و 3.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه در سال جاری است. غرب. استان آذربایجان با 0.6 درصد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، 52.2 درصد افزایش قیمت مسکن در کشور مشاهده می شود. بیشترین نرخ تورم مربوط به آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان با 60.3 درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با 45.8 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد 1401 برای خانه های جزیره به 5/41 درصد رسید. بیشترین افزایش دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 47.8 درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 36.6 درصد است.

همچنین در مرداد ماه 1401 بیشترین تورم ماه ساختمان شهرداری مربوط به استان مرکزی با 3.7 درصد و کمترین تورم ماهانه مربوط به آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان با 1.0 درصد است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماه مسکن روستایی مربوط به استان مازندران با 3.0 درصد و کمترین قیمت ماه مربوط به استان قزوین با 0.3 درصد است. در این ماه استان زنجان تورم ماهانه صفر و استان آذربایجان غربی تورم ماهانه -0.3 درصد را تجربه کردند.

افزایش تورم در مسکن شهری

نرخ تورم مسکن شهری در کشور 51.1 درصد بود. بیشترین میزان افزایش مسکن شهری مربوط به استان اردبیل با 59.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با 44.9 درصد است.

نرخ تورم خانوارهای روستایی نیز 58.4 درصد است و بیشترین نرخ تورم مربوط به استان کرمان با 68.1 درصد و کمترین آن مربوط به استان یزد با 49.9 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد 1401 برای مسکن شهری به 9/40 درصد رسید. بیشترین افزایش دوازده ماهه مربوط به استان مازندران با 46.6 درصد و کمترین آن مربوط به منطقه سیستان و بلوچستان با 35.7 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد 1401 برای خانوارهای روستایی به 44.4 درصد رسید. بیشترین افزایش دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 50.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان همدان با 36.4 درصد است.