اینستاگرام و توییتر، دست های هرج و مرج
محمد اصولی، کارشناس برجسته اینترنت با بیان اینکه اینستاگرام و توییتر در هرج و مرج پس از کشته شدن دختر سقزی در کشور به عنوان ماشین جنگی دشمن عمل کردند، گفت: اکثر نوجوانان و جوانان وقتی مخاطبان عادی هستند. به این شبکه ها به خصوص اینستاگرام می آید. این قشر از مخاطبان با سطح درک مطلب پایین آسیب پذیر هستند.