ایستگاه فضایی: میکروب ها در فضا هستند
میکروب ها همه جا هستند. ممکن است با چشم انسان قابل مشاهده نباشد، اما میکروارگانیسم ها تأثیر زیادی بر زندگی ما دارند. برخی از آنها برای انسان مفید هستند، در حالی که برخی دیگر بیماری زا هستند. بنابراین، شناسایی، نظارت و مطالعه این موجودات کوچک برای ما مهم است.