ایران چه زمانی به آمریکا پاسخ خواهد داد؟/ آیا بایدن توافق را به کنگره خواهد برد؟


مدافعان قرارداد معتقدند که دولت باید در مرحله دوم قرارداد را برای تصویب به کنگره ببرد. در واقع پنج روز بیشتر از تاریخ امضای توافقنامه روی میز کنگره خواهد بود.

ایران چه زمانی به آمریکا پاسخ خواهد داد؟/ آیا بایدن توافق را به کنگره خواهد برد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.