ایجاد یک بلوک قدرتمند اقتصادی و سیاسی، پایان سفر پاشینیان به ایران
حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه سفر نیکول پاشینیان به تهران و گفت و گو با رهبران جمهوری اسلامی می تواند یک اتحاد قوی اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین شمال و جنوب جنوب شرق آسیا ایجاد کند، گفت: برنامه ایران و ارمنستان است. همکاری در حوزه های امنیتی و اقتصادی تعریف شده است.