اژدهای کیسینجر برای امنیت آمریکا گریه می کند
نگرانی اخیر کیسینجر در مورد دخالت ایالات متحده در جنگ اوکراین و تشدید تنش ها در تایوان مبتنی بر نگرانی او برای امنیت بین المللی نیست، زیرا او مسئول کشتار هزاران انسان بی گناه در سراسر جهان در طول زندگی خود است. وزارت امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا در کنترل است. نگرانی کیسینجر مبتنی بر دکترین های جاری روابط بین الملل و واقعیت های امور بین الملل بود.