اهداف پنهان و پنهان جنگ جاده ای در عراق
عدم توازن قوا و عدم تمایل بازیگران سیاسی عراق به توافق با یکدیگر، کاری است که بازیگران عراقی حتی در طول توافق نیز به انجام آن ادامه می دهند. از این رو رهبر جنبش صدر همچنان نقش کلیدی در سیاست عراق خواهد داشت و به شیوه فوق از فضای سیاسی این کشور و به طرق مختلف حتی به مبارزات خیابانی رها نخواهد شد و مستقیماً خواهد رفت. بر روند سیاسی آینده عراق و محبوبیت او تأثیر بگذارد.