انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه از شیر/نوشیدنی افزایش یافته و از رژیم غذایی خانوار حذف شده است.
شواهد بازار نشان می دهد که مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه نسبت به مصرف شیر افزایش یافته است. چون قیمت بطری نوشابه 1.5 لیتری 16 تا 18 هزار تومان و شیر یک لیتری 28 تا 30 هزار تومان است، این قیمت در میزان فروش تاثیرگذار است.