امروز با پروین : یک روز شاهی راه می رفت
رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در ۴ اسفند ۱۲۸۵ در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی (اعتصام الملک) از نویسندگان و مترجمان معروف و مشهور آخرین دوره قاجار بود. در جوانی با خانواده به تهران آمد. پایان نامه خود را از مدرسه آمریکایی تهران گرفت و در آنجا به تدریس پرداخت. ازدواج او با پسر عمویش دو ماه و نیم بیشتر طول نکشید. پس از جدایی از همسرش مدتی کتابدار کتابخانه دانشگاه بود. دیوان اشعار او بیش از 2500 بیت دارد. وی در فروردین 1320 بر اثر حصبه درگذشت و در قم به خاک سپرده شد./گنجور