امام جمعه کاشان: هرکس به نظام مقدس جمهوری اسلامی تعرض کند باید از مومنین در طول تاریخ طلب بخشش کند.
زارعی ضمن تاکید بر نصب دوربین مداربسته در ادارات و نقاط حساس گفت: اکثر دستگیرشدگان در اغتشاشات جوانان 20 سال به بالا و توسط برخی افراد و ضد مقدسین هستند. نظام جمهوری اسلامی