الزامات ایمنی مواد غذایی
محمد تقی نقدعلی عضو شورای اسلامی با بیان اینکه برای خودکفایی در حوزه امنیت غذایی یک سری پارامترهای مورد نیاز از جمله کمیت و کیفیت منابع وجود دارد، گفت: منابع موجود است. مدیریت، تجدید الگوی کشت و کاربری اراضی از جمله الزامات پایداری مواد غذایی است.