اقلیم کردستان به اسرائیل نفت می فروشد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، جعفر الحسینی سخنگوی ارتش کتائب حزب الله عراق در داخل مشاوره گرفتن از المیادین معرفی شد: از دوام عراق مهارت معامله با تهاجم آمریکا به حریم اثیری عراق را دارد.

الحسینی تاکید کرد: فرصت از دوام اثیری در داخل عراق اگرچه منع شده است با این وجود می‌تواند بهبود یابد.

سخنگوی ارتش کتائب حزب الله خاص داشت کدام ممکن است شواهدی به همین دلیل حضور اسرائیل در داخل کردستان عراق از قبلً معرفی شده بود.

الحسینی خاص داشت: حضور اسرائیل در داخل کردستان عراق برای {حمله} به کشورهای همسایه، عراق را وارد {درگیری} خواهد کرد.

وی حتی می تواند تاکید کرد: شواهدی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است اقلیم کردستان به اسرائیل نفت می‌فروشد.

الحسینی به المیادین: قدس محور آرمان ما شناخته شده به عنوان از دوام عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق با از دوام در داخل لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین مشارکت در می‌شود.

وی در نهایت تاکید کرد: آنچه شهیدان سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندس مشارکت در دادند ترسیم مسیرهایی است کدام ممکن است می‌توان 12 ماه‌ها روی آن خواهد شد زحمت کشید.