افزایش هزینه های بازنشستگی به کجا رسید؟
یک کارشناس کارگری اجرای نظام جبران خسارات همه کارگران و بازنشستگان کشور را پیشنهاد کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی آحاد جامعه تا در بین مردم تبعیض صورت نگیرد. در مورد پرداخت دستمزدها، بررسی تمهیدات لازم، افزایش دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی و لشکری ​​مانند بازنشستگان بهزیستی ضروری است.