افزایش منطقه مبادلات در بازار چه فایده ای دارد؟
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، افزایش دامنه معاملات ارزی به اضافه و کمتر از هفت درصد را تغییری مثبت در ساختار بازار دانست که هدف از آن روان سازی معاملات در بازار است. و گفت: مدیران بورس برای جلوگیری از ایجاد خطوط متعدد از این طریق خرید کردند.