افزایش مستمری های تامین اجتماعی به کجا رسید؟
کارگران بازنشسته همچنان دولت را برای افزایش مستمری های تامین اجتماعی به چالش می کشند. مخالفان حقوق بازنشستگی از نزدیکی هیات اجرایی مجلس خوشحال هستند و منتظر افزایش 38 درصدی مستمری سایر نسل ها از سوی هیئت دولت هستند.