افزایش حقوق 130 هزار مستاجر چقدر است؟ – تجارت نیوزافزایش حقوق 130 هزار مستاجر چقدر است؟ – تجارت نیوز