افتخار داشتن کارت بازی واکسن در داخل سفرهای نوروزی الزامی است؟
در کنار افتخار داشتن کارت بازی واکسن در داخل سفرهای نوروزی مورد نیاز معمولاً نیست.