افتادگی روابط اقتصادی آمریکا همراه خود روسیه
مجلس نمایندگان آمریکا همراه خود تقریباً همه آرا به سلب وضعیت امور اقتصادی محبوب ترین ها همراه خود روسیه رای داد.