اعتیاد نیمی از دانشجویان انگلیسی به مواد مخدر
آمار رسمی مرکز آمار انگلستان نشان می دهد که در انگلستان و ولز، حدود 21 درصد از افراد 16 تا 19 ساله و 21 تا 24 ساله مواد مخدر مصرف کرده اند. علاوه بر این، نتایج تحقیقات در ایرلند نشان می دهد که مصرف مواد مخدر به بخشی عادی از زندگی دانش آموزان حتی دانش آموزان تبدیل شده است. بنابراین بیش از نیمی از آنها به استفاده از مواد غیرقانونی اعتراف کرده اند.