اطلاعیه دومین دوره ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه رتبه بندی معلمان
بر اساس اعلام کارگروه رتبه بندی معلمان نیروهای جدید استخدام شده از تاریخ 31/06/1300 و افراد مشمول تبصره 4 ماده 3 قوانین (مهر آفرین و …) از تاریخ 25/07/1301 لغایت 8/ 13/1401 دسترسی به سامانه رتبه بندی جهت ثبت نام و تکمیل اطلاعات فراهم خواهد شد.