اطلاعیه اتاق اصناف در خصوص اجرای قانون اماکن مغازه و نظام مالیاتی
سند ویژگی ها و اطلاعات فنی مکان های فروشگاه – حافظه مالیاتی، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، فرمت کد ویژه حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی یکتا و دستورالعمل فنی برای اتصال به سامانه مالیاتی. برای استفاده مودیان مالیاتی و اتحادیه های صنفی منتشر می شود.