اطلاعات مهم در مورد افزایش هزینه های بازنشستگی
افزایش مستمری «نه کم درآمدترین» بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (سایر سطوح درآمدی) که با شکایت و اعتراض همراه بود، اخیراً با تصمیم دولت اصلاح شد و وزیر رفاه گفت. که اطلاعات و جزئیات نهایی هفته آینده اعلام خواهد شد.