اسکار و امید برای سکوهای ایرانیانتخاب فیلم «جنگ جهانی سوم» برای حضور در اسکار 2023 برای ایران، شروع خوبی برای پلتفرم های داخلی است و امید است این اتفاقات با گسترش دامنه فعالیت های پولترجیست ها، پربارتر شدن زمینه تولید را فراهم کند. در نتیجه افزایش بهره وری و بهبود عملکرد.