اسامی شرکت های اخذ مالیات دارای مجوز اعلام شد
رئیس دفتر مدیریت مرکز مدیریت سامانه های پایانی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اسامی و اطلاعات شرکت های مورد اعتماد ارائه دهنده خدمات مالیاتی دارای مجوز در تابلوی اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور منتشر می شود. بیایید با این شرکت ها صحبت کنیم.