از 1378 تا 1401; مدیریت اعتراض و "پانسمان تحت فشار" به خاطر خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
به شفا دهنده یاد می دهند که اگر از پانسمان فشاری برای بستن زخم استفاده کرد، باید زمان دقیق پانسمان را روی نوار یا پارچه ای کنار زخم ثبت کند تا پیگیری شود. بقیه امدادگران یا پزشکی. پرسنل کمک و درمان هر 20 دقیقه زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا جریان خون به بافت ها قطع نشود.