احمد مسعود: در طالبان انشعاب وجود دارد/ من به دنبال راه حل افغانی برای افغانستان هستم
احمد مسعود: من معتقدم که جهان باید در برابر طالبان و خواسته های آنها بایستد. جهان باید نه به عنوان یک کشور فردی، بلکه به عنوان یک جامعه متحد با طالبان روبرو شود و علاوه بر آن، با همه احزاب و گروه های افغانستان تعامل داشته باشد تا به راه حلی برای افغانستان دست یابد. راه حل یا دوره ای سیاسی است که با ایجاد یک مرجع مشروع، شرایط کشور را برای استقرار حکومت مشروطه مهیا می کند.