اجرای افزایش مستمری های تامین اجتماعی از شهریور ماه
این تصمیم در خردادماه طبق قانون اجرا شد، اما با تلاش رئیس جمهور برای اصلاح وضعیت بازنشستگان و اعطای اختیارات به هیأت تامین اجتماعی، میزان حقوق بازنشستگی طبق مصوبه دیوان عالی کشور افزایش خواهد یافت. شورای کار و ماده 95 قانون تامین اجتماعی.