اجتناب از مالیات از طریق انتقال کارت به کارت؛ راه حل چیست؟
کارشناسان بر این باورند که حذف حساب های شخصی از پرداخت مالیات و اخذ مالیات از تراکنش های مالی حساب های تجاری نمی تواند راه حل مناسبی برای فرار از مالیات و راهکارهای دیگر از جمله بدون تفکیک حساب های شخصی و تجاری باشد.