آیت الله رئیسی: ایران در حوزه سلامت مقام اول منطقه را دارد
رئیس جمهور رتبه اول منطقه و رتبه پانزدهم بهداشت و درمان را در جهان نشانه پیشرفت و رشد کشور دانست و گفت: کینه دشمنان از این دستاوردهای بزرگ ناشی می شود و مورد استقبال نیست. برای آنها یک کشور تحت تحریم تبدیل به یک فروشنده مواد مخدر می شود.